Engdalsvej 71-73

Nyttig information

Affaldshåndtering

Aktivitetsdage: Der afholdes 2 fælles arbejdsdage pr. år, hhv. ca. primo juni og primo september, for at minimere de fælles udgifter. Det er sjovt at være med, og der er arbejdsopgaver til alle. Forslag til aktiviteter modtages som sædvanlig gerne i foreningens postkasse i nr. 71. Der bliver serveret morgenmad samt grillet i løbet af dagen. Der er naturligvis også øl og sodavand

Altanerne: tilhører foreningen, men beboerne har brugsretten. Det henstilles til beboerne, at der ikke anvendes gulvtæpper på altanerne, da det forhindrer luftcirkulation og øger risikoen for tæring. Der vokser ikke alger bag altankasser af zink, så hvis du alligevel skal skifte dine altankasser, kan du overveje dette materiale

Bestyrelse: Foreningen SKAL have en administration. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på en generalforsamling og arbejdet er frivilligt og ulønnet bortset fra kassererens job. Arbejdet går på skift mellem medlemmerne, dog på frivillig basis, men vi bestræber os på, at de fleste yder et bidrag. Det kan være krævende at sidde i bestyrelsen, men også berigende. Og så kan det pynte på et CV......Alternativt skal vi have en ekstern administration, som er temmelig dyr

Bestyrelsesansvarsforsikring: Vi har på en generalforsamling i 2006 vedtaget at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring

Cigaretskodder: Helt ærligt, smid det dog i en skraldespand i stedet for på jorden

Cykler: Der er cykelparkering i kældrene

Ejerlejlighedsforening: Begrebet ejerlejlighedsforening kan du læse om her

El-aflæsning: El-målerne sidder i kældrene. El-aflæsning kræver derfor ikke adgang til lejlighederne. El-aflæsning foretages af AURA Energi

Facaderne tilhører foreningen. Det er ikke tilladt at ændre på disse, dette gælder også opsætning af paraboler

Forsikring: Foreningen er forsikret hos Tryg Forsikring

Fraflytning:


Garager: På ejerforeningens grund er der 10 garager. Ønsker man at leje en garage, kan henvendelse ske til ejeren Martin Bauer mba2210@hotmail.com

Generalforsamling afholdes i gildesalen i blok 71

Have: Da det ikke er socialt boligbyggeri, er vi selv ansvarlige for, at haven ser plejet og velholdt ud. Med andre ord, vi skal selv luge og klippe hæk

Haveaffald deponeres bag muren ved garagerne til højre for maskinparken

Håndværkere:

Listen over håndværkere findes også på opslagstavlerne

Hunde: Det er hundeejernes pligt at holde forsvarligt kontrol med deres hunde på ejerforeningens fælles arealer, herunder at fjerne hundens efterladenskaber

Juletræer: et kasseret juletræ skal afhændes på genbrugsstationen. Alternativt kan man skaffe sig af med det ved at anbringe det som haveaffald bag muren til højre for garagerne 

Jura: Foreningen er tilknyttet Ejerlejlighedernes Landsforening, hvor vi kan søge råd og vejledning i juridiske spørgsmål

Kælderdøre og -vinduer: Det er vigtigt, at kælderdøre og vinduer holdes forsvarligt lukkede og låste, da vores forsikring ellers ikke dækker tyveri af eller hærværk på foreningens drifts-installationer. Private ting i kældrene er ikke omfattet af forsikringen

Motorcykler: Af hensyn til brandfaren frarådes det at parkere brændstofdrevne køretøjer i cykelkældrene

Navneskilt til opgangen bestilles hos formanden

Nets: Foreningens faste udgifter betales over Nets

Opslagstavler: Der er en opslagstavle i hver opgang. På opslagstavlen vil være den til enhver tid aktuelle liste over bestyrelsens sammensætning foruden en liste over de håndværkere, foreningen benytter sig af. Listerne opdateres jævnligt og det vil oftest være gennem opslagstavlerne, at de seneste informationer i første omgang bliver annonceret

Parabol: Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner på altanerne

Parkering: Foreningen råder over 39 parkeringspladser, der er forbeholdt beboernes biler. Ifølge brandmyndighederne er det kun tilladt at parkere langs blokkene for af- og pålæsning

Politi: Ved indbrud og hærværk kontaktes Østjyllands Politi på tlf. 8731 1448 eller 114

Reklamer: Du kan tilmelde dig "Reklamer - Nej tak" elektronisk via FK Distribution. Der skal bruges NemID, og man skal have en e-mailadresse. Du kan også henvende dig på posthuset, her skal du medbringe legitimation

Rygning: Rygning er ikke tilladt i bygningernes fællesarealer. Det er heller ikke tilladt at efterlade cigaretskodder på foreningens udendørs realer

Samarbejdspartnere:

Skader: Hvis der opstår en skade på bygninger, rør mm., skal man øjeblikkeligt forsøge at begrænse skaden. Er en skade omfattet af foreningens forsikring, skal henvendelse til bestyrelsen for godkendelse ske, før håndværkere tilkaldes, og foreningens håndværkere skal benyttes. Er skaden ikke dækket af forsikringen, kan andre håndværkere efter eget valg benyttes. Eksempler på skader, der dækkes / ikke dækkes af foreningens forsikring er skjulte rør, men ikke radiatorer. Du kan se policen under "Vigtige dokumenter"

Tekniske tegninger: Der findes i viceværtrummet i kælderen i blok 73 tegninger over byggeriet, som håndværkerne og beboere kan anvende for at lokalisere eventuelle skader på bygninger og rør

Tilflytning: Nye beboere bedes henvende sig til bestyrelsen for at få navn på postkasse og dørskilt. Men du kan også selv printe ud. Under menupunktet "Opslagstavlen" findes skabeloner til navneskilte til dør og postkasse. Skiltet på opgangsvæggen skifter formanden, da det printes ud på specielt papir. Du kan henvende dig til formanden via e-mail eller gennem foreningens postkasse i nr. 71

Trappevask udføres ca. hver 14. dag af ekstern medarbejder. Trappeopgangene skal holdes ryddelige

Vand og varme: Vandet leveres af Aarhus Vand. Du kan på deres hjemmeside holde øje med deres aktiviteter, og du kan tilmelde dig en sms-service, så du får besked, hvis der bliver afbrydelse i vandforsyningen, på denne hjemmeside: https://affaldvarme.aarhus.dk/varme/driftsforstyrrelser/ingen-varme-eller-varmt-vand/

Varmeforbrug fjernaflæses af Techem

Vaskehal: Vaskehallen er tilknyttet garagerne og kan benyttes af alle beboere. Der betales med kort

Vedtægter kan downloades her fra siden under punktet "Vigtige dokumenter". Vores vedtægter er tinglyste

Vedtægtsændringer skal tinglyses for at være gældende overfor tredjepart

Ejerforeningen Engdalsvej 71-73   |   Brabrand |   Copyright © 2011
Download Adobe Reader